Đi tới nội dung
Follow us
Translate this page
Thư viện

Kinh Tiểu Bộ (Khuddakanikāya)

Tạng Kinh (SUTTANTAPIṬAKA)


Dịch Việt: HT. Thích Minh Châu

Tam Tạng

Tập 14:


Gồm những nội dung sau:
14.            Phật Sử (Buddhavasapāi): Lịch sử của 24 vị Phật quá khứ
Kinh Tiểu Bộ
Tam Tạng audio
Tạng Kinh
Follow us on Facebook
Follow us on Pinterest
Follow us
---  We cannot find happiness until we stop searching for it  ---
Designed & managed by Minh Tuệ
Quay lại nội dung