Đi tới nội dung
Follow us
Translate this page
Thư viện

Kinh Tiểu Bộ (Khuddakanikāya)

Tạng Kinh (SUTTANTAPIṬAKA)


Dịch Việt: HT. Thích Minh Châu

Tam Tạng
10.            Bổn Sanh (Jātakapāi)
Những câu chuyện trong những kiếp quá khứ của Đức Phật, hay còn được gọi là Chuyện tiền thân Ðức Phật, gồm 547 chuyện ngắn và dài theo thể văn xuôi xen kẽ thi kệ trong 22 chương, theo thứ tự các bài kệ tăng dần từ chương một với một bài kệ cho đến chương 22.

Tập 10 là phần Bổn Sanh (Chuyện tiền thân Đức Phật), được chia thành 7 phần audio như dưới đây:
Tập 4:
Tập 5:
Tập 6:
Tập 7:
Tập 8:
Tập 9:
Tập 10:
Kinh Tiểu Bộ
Tam Tạng audio
Tạng Kinh
Follow us on Facebook
Follow us on Pinterest
Follow us
---  We cannot find happiness until we stop searching for it  ---
Designed & managed by Minh Tuệ
Quay lại nội dung